چیستی و ماهیت فلسفه اسلامی
40 بازدید
محل نشر: اندیشه های فلسفی » پاییز 1384 - شماره 3 » (26 صفحه - از 81 تا 106)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله پیش رو پس از ذکر مقدمه و ضرورت بحث به این سه سؤال محوری موضوع پاسخ داده است: 1.آیا اساسا علوم و فلسفه می‏توانند وصف اسلامی و غیر اسلامی به خود بگیرند؟ 2.آیا ماهیت فلسفه رایج عربی است؟ 3.آیا ماهیت فلسفه رایج اسلامی است؟ با نقد و بررسی سخنان منتقدین، اسلامی بودن فلسفه به اثبات رسید.و به پرسش دوم پس از نقل و بررسی نظریات نژاد گرایانه مستشرقان و نژاد گرایانه عربی پاسخ منفی و نیز نقد و بررسی شده است. پرسش سوم، در آغاز نظریه یونانی بودن ماهیت فلسفه رایج مسلمان‏ها با توجه به نظریه سهروردی در پیشینه فلسفه اسلامی و توجه به حوزه اسکندریه، انطاکیه، سریانی، ایران باستان و هند نفی شد. سپس به نقل و نقد نظریه تفکیک پرداخته و در پایان نظریات علامه طباطبایی و شاگردان او در ماهیت اسلامی بودن فلسفه رایج نقل و انتقادات منتقدان هم پاسخ داده شده و مقصود از ماهیت اسلامی داشتن فلسفه به خوبی روشن شده است. واژگان کلیدی:فلسفه اسلامی، فلسفه عربی، فلسفه یونانی، تفکیک، ماهیت فلسفه اسلامی.